ORDERING & PRODUCTION PROCESS

ขั้นตอนการสั่งซื้อ และการผลิตสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าสามารถสอบถามรายการสินค้าและราคา แจ้งประเภท, คุณสมบัติ, จุดขายของสินค้าที่ต้องการกับทางบริษัทฯ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โดยผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2

ชี้แจงเงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร รายละเอียดขั้นตอนดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 2,500 -5,000 บาท (รายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ) กรณีพัฒนาสูตรมาตรฐานระยะเวลา 7 วัน กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ ระยะเวลา 14 วัน(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวัตถุดิบกรณีมีวัตถุดิบใหม่) ลูกค้าสามารถทดลองสินค้าและปรับคุณภาพสินค้าได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้ายืนยันสูตร

เมื่อลูกค้าพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว ทางบริษัทฯจัดทําใบเสนอราคาและทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการ Stability Test (ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์)

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากลูกค้ายืนยันสูตร ลูกค้าออกใบสั่งซื้อ พร้อมชำระค่ามัดจำ 50%

ขั้นตอนที่ 5

บริษัทฯ ดําเนินการยื่นจดแจ้งกับ อย. (มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท / รายการ) ใช้เวลาดําเนินการประมาณ 30 วันทําการ

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อจดแจ้งผ่าน คุณลูกค้าสามารถเลือกออกแบบงาน ARTWORK กับเรา หรือจะขอให้ทางบริษัทส่ง INGREDIENTS LIST และจุดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา ให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนสลากตามข้อกำหนดของอย.

ขั้นตอนที่ 7

เข้าสู่กระบวนการผลิต ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 30-45 วัน

ขั้นตอนที่ 8

จัดส่งสินค้า บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามวันเวลาที่นัดหมาย พร้อมรับชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ